| |טּ ڪ | |

ڪ ڪטּ טּ [ טּ ..!

ڪ ב [ ڪ ڪڪ ]

[ ]≈◦ 
 . .

 | 
 

  []

  

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: []    28, 2011 7:20 am10 5

ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: : []    07, 2011 8:16 am

ٵڣ ٵ ېڣ ڷ
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
2
.~
 .~
avatar

:
: 27
: 29

: : []    08, 2011 3:15 pm

..
   
Sakakor βanota
≈◦
 ≈◦
avatar

: 2109
: 493

: : []    09, 2011 2:14 pm

ڛڛڛۈې 'ېٺې ڷٺڂېېې !
ٺ' 'ڷۈۈ ڪٺېې ٺٰ ٺېٰڪ ڷۈڪ
ۈۈ ٺٰ ٺڷېٺ
   
  http://sakakie.0wn0.com

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: : []    10, 2011 8:52 am

Sakakor βanota :

ڛڛڛۈې 'ېٺې ڷٺڂېېې !
ٺ' 'ڷۈۈ ڪٺېې ٺٰ ٺېٰڪ ڷۈڪ
ۈۈ ٺٰ ٺڷېٺ

ٵٵې
ٵٵې ېٵٺ ٵ ۈۈڣڪ
ۈڜڪۈۈ ٺڷې ٵڷٵٺٵ & ٵڷٺېې
ۈٵٺ ٵۈ ٵڷۈۈ ڷٵ ېڣڷ
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
Sakakor βanota
≈◦
 ≈◦
avatar

: 2109
: 493

: : []    10, 2011 12:00 pm

ٺٰ ڷڷ !
   
  http://sakakie.0wn0.com
 
[]
   
1 1

:
 :: ڷڛڛڛٰ ڷې ♥║ :: ڛڛٰ ڷٺ'ٺ ۈڷڜڜڪۈې ♥║-