| |טּ ڪ | |

ڪ ڪטּ טּ [ טּ ..!

ڪ ב [ ڪ ڪڪ ]

[ ]≈◦ 
 . .

 | 
 

 

  
: 1, 2  
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

:     20, 2011 5:13 am

....


....
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     20, 2011 5:19 am

^_^

....
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     20, 2011 5:29 am

....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     20, 2011 6:27 am

ې ٵ ٵ ۈ ٺٵ ې ڜڪٵ ٺٺې ۈ
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     20, 2011 6:33 am
....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     20, 2011 6:35 am

ڷٺٵېڷ ڷېېۈ ٵې ٵ ٺېې !!
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     20, 2011 6:39 am....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     20, 2011 6:53 am

ٵٵٵ ې ڷٵٺڷ ٵٺ ٺۈ
ٺٱ ڣ ٵڷٺې ې ٵ ېڪۈ ٺې ڷېېۈ ٵڪ ڷٵٺڷېې
^^
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     20, 2011 7:00 am


....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     20, 2011 7:03 am

redberry :

ٵۈڪ ٵٺ ڷ ٵڷۈۈ ۈٵٵ
ٵ ٵ ٵۈڪ !
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     20, 2011 7:06 am


....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     20, 2011 7:10 am

ٵ ٵې ٵٺې ٺې ڷٺٵېڷ ڜۈ ېڪۈ ڣې ! ٵې ې ڪٵȎ ڷۈې
ٵٺ ڷې ٵڷۈ ٺ ٵڷڷې ٺېٵ ٺڪۈ ڷٺٵېڷ ۈٵٵ ٵ ٵ
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     20, 2011 7:14 am....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     20, 2011 7:17 am

ٵۈڪ ٵٵې ٵڷٺې
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     20, 2011 7:26 am


....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     20, 2011 8:10 am

ٵٵٵڪ ٺڣڷ ڷٺٵېڷ ٵڜٵٵڷڷ ې ڪ
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     20, 2011 8:15 am


....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     20, 2011 8:18 am

redberry :
ڜڜڜڪٵ ^^ ٵ ې ٺېې ٵ ڜۈ !
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     20, 2011 8:27 am

mms

....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     21, 2011 6:46 am

ۈ \\^^!
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     21, 2011 6:57 am


....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     21, 2011 7:05 am

redberry :
ۈڷٵ ٵې ٺٵ ۈۈ ٺېې ې ..~
ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     21, 2011 7:29 am


....
   

ڷ ≈◦
ڷ ≈◦
avatar

: <3
: 1569
: 249

: :     21, 2011 2:03 pm

ېڷ ۈڷ ڷڷٺ ۈڣ ٵڷ ><
ٺېٵٺ ڷڪ ٵ ٵ ڷې ٵڷ ۈٵڷٵٺٵ
   
sweet angel
≈◦
 ≈◦
avatar

: ^_*
: 842
: 304

: :     01, 2011 1:05 pm

!

....
   
 
   
1 2 : 1, 2  

:
 :: ڷڛڛڛٰ ڷې ♥║ :: ڛڛٰ ڷٺ'ٺ ۈڷڜڜڪۈې ♥║-